LĀČPLĒŠU KROSS

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI

1.1. Popularizēt skriešanu kā pieejamu aktīvās atpūtas veidu Rīgā un Latvijā.
1.2. Palielināt sportiski aktīvo iedzīvotāju skaitu, iesaistot iedzīvotājus sportiskās brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs.
1.3. Veicināt iedzīvotāju patriotisma celšanu un vienotības sajūtas radīšanu caur kopīgi paveiktām aktivitātēm.
1.4. Noteikt labākos krosa skrējējus dažādās distancēs un vecuma grupās.

2. SACENSĪBU NORISES LAIKS, VIETA UN ORGANIZATORI

2.1. Sacensības notiek 2020. gada 16. augustā.

2.2. Sacensības organizē Piedzīvojumu sacensību apvienība sadarbībā ar Rīgas domi un SIA Rīgas Meži. Kontaktinformācija: e-pasts: xrace@xrace.lv.

2.3. Sacensību norises plāns- skatīt te - https://lacplesukross.lv/informacija-dalibniekiem/programma-un-sacensibu-centrs/

3. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

3.1. Dalībnieku pienākums ir ievērot godīgas spēles („Fair play”) principus gan distances veikšanā, gan ekipējuma un citu neatļautu palīglīdzekļu izmantošanā.

3.2. Katrs sacensību dalībnieks pirms starta reģistrācijā ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar sacensību nolikumu un uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai.

3.3. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta pieteikuma anketu vai jābūt līdzi vecāku vai aizbildņu parakstītai atļaujai piedalīties sacensībās. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

3.4. Dalībnieka pienākums ir piedalīties sacensībās ar sacensību numuru, kas jāpiesprauž priekšpusē – krūšu un vēdera rajonā virs apģērba. Skrējiena laikā un finišā numuru nedrīkst aizsegt ar roku, tam jābūt redzamam visā sacensību laikā.

3.5. Distancē pavadītais laiks tiek fiksēts ar elektronisko čipu palīdzību, kas ir iestrādāti sacensību numurā. Sacensību numurs pēc skrējiena nav jāatdod.

3.6. Dalībniekiem aizliegts skrējienā izmantot skriešanas apavus, kam ir metāla radzes.

3.7. Dalībniekiem ir jāveic visi trasēs izvietotie šķēršļi. Neveicot kādu no šķēršļiem, dalībnieks tiek diskvalificēts. Pie katra no šķēršļiem būs sacensību tiesneši, kas fiksēs pārkāpumus un uzraudzīs pareizu šķēršļa veikšanu.

3.8. Dalībniekiem aizliegts distancē atstāj jebkāda veida atkritumus. Par meža piemēslošanu dalībniekam var tikt piešķirta diskvalifikācija.

3.9. Pretenzijas par rezultātiem tiek pieņemtas, iemaksājot 30 EUR. Pamatotu pretenziju gadījumā nauda tiek atgriezta. Protestu var iesniegt ne vēlāk kā stundu pēc sacensību finiša.

3.10. Sacensību laikā aizliegts pārkāpt sacensību tiesnešu un organizatoru norādījumus. Organizatori patur tiesības mainīt un labot šos noteikumus, kārtību un prasības jebkurā laikā pirms un sacensību laikā, par to paziņojot lapā www.lacplesukross.lv.

3.11. Piesakoties sacensībām dalībnieki apliecina, ka neiebilst Lāčplēšu krosa laikā uzņemto fotogrāfiju un video materiālu izmantošanai jebkādām Lāčplēšu krosa mārketinga un reklāmas aktivitātēm.

4. DISTANCES UN ŠĶĒRŠĻI

4.1. Sacensības notiek marķētā trasē – trase ir marķēta ar norobežojošo lenti un bultām, kas norāda skriešanas virzienu.

4.2. Trasē būs jāpārvar dabiski šķēršļi (piemēram, smilšu klajumi, saknes, meža reljefs) un mākslīgi šķēršļi. Šķēršļu veidi katrā distancē pieejami distances sadaļā sākumlapā. Šķēršļos nav iekļauti ūdens vai dubļu elementi. 

4.3. Dalībniekiem pieejamas 3 dažādas distances: 

  • Bruņinieku distance ~12km 
  • Lāčplēšu distance ~5km
  • Laimdotas distance ~0.5-1km

5. REĢISTRĀCIJA, DALĪBAS MAKSA UN APBALVOŠANA

5.1. Sacensībām var reģistrēties, aizpildot pieteikuma anketu mājas lapā www.lacplesukross.lv un apmaksājot dalību ar bankas maksājumu karti, kas reģistreta drošiem pirkumiem internetā vai ar pārskaitījumu. Pieteikšanās sacensībām notiek līdz 2020. gada 20. augustam pulksten 20:00. 

5.2. Reģistrēties iespējams arī sacensību norises dienā sacensību centrā, apmaksu veicot ar bankas maksājumu karti vai citu elektroniskā norēķina veidu. Reģistrēto numuru daudzums sacensību centrā var būt ierobežots.

5.3. Dalības maksa tiek noteikta atkarībā no pieteikšanās laika un dalības maksas apmaksas veikšanas laika pirms sacensībām:

DISTANCE Līdz 02.08 03.08-09.08 10.08-15.08 16.08
Bērnu distance Bez maksas 1 3 5
Lāčplēšu distance (2002.gadā dzimuši un jaunāki) 3 3 5 5
Lāčplēšu un Bruņinieku distance 10 10 15 20
Distances maiņa reģistrētam dalībniekam - - 5 5

Veicot reģistrāciju mājas lapā www.lacplesukross.lv/registracija dalības maksu var apmaksāt izmantojot maksājumu karti vai uz bankas kontu (Maksājuma rekvizīti: Piedzīvojumu sacensību apvienība, reģ.nr.: 40008154479, bankas konts: LV39PARX0021201040001, banka: Citadele banka, maksājuma mērķis: Dalībnieka vārds.).

5.4. Sacensībās tiek nodrošināts dalībnieka numurs, rezultātu uzskaite, pirmā medicīniskā palīdzība sacensību norises vietā, trases un šķēršļu izveidošana, piemiņas medaļas visu distanču finišētājiem, elektronisks diploms par piedalīšanos, sacensību organizatoriskie izdevumi un balvas uzvarētājiem.

5.5. Ja dalībnieks nepiedalās vai neierodas uz sacensībām vai sacensības tiek atceltas nepārvaramas varas dēļ, tad dalības maksa netiek atgriezta.

5.6. Sacensību centrā būs pieejamas ģērbtuves sievietēm un vīriešiem, mantu glabātuve, iespēja iegādāties ēdienus un dzērienus, rokdarbu darbnīcas, loku šaušana, virvju uzdevumi, kā arī fotostūris ar bruņiniekiem un citas aktivitātes.

5.8. Visi sacensību dalībnieki pēc finiša saņem piemiņas medaļas ar pasākuma simboliku. Katrā no distancēm ar atbalstītāju balvām un diplomiem tiek apbalvoti trīs ātrākie dalībnieki katrā grupā.

5.9. Pirmie trīs finišētāji vīriešu un sieviešu konkurencēs Bruņinieku krosā (12.6km distancē) tiek apbalvoti ar naudas balvām 150EUR, 100EUR un 50EUR apmērā. Naudas balvas 10 dienu laikā tiek pārskaitītas uz balvas ieguvēja norādīto kontu.

5.10. Distances un dalībnieku grupas, kādās tiek apbalvoti ātrākie trīs dalībnieki (pēc vecuma, kas sasniegts sacensību gadā):

Grupa

Grupa

Vecums

Bērnu ~0.5 km

Bērnu ~1.0 km

 

SB1; VB1

 

2013. gadā dzimuši un jaunāki

SB2; VB2

 

2011. – 2012. dzimšanas gads

 

SB3; VB3

2009. – 2010. dzimšanas gads

 

SB4; VB4

2007. – 2008. dzimšanas gads

Lāčplēšu ~6.0 km

Bruņinieku ~12 km

 
SL1; VL1   2005. - 2012. dzimšanas gads
SL2; VL2   2002. - 2004. dzimšanas gads
SL3; VL3   2001. dzimšanas gads un vecāki

 

S1; V1

1996. - 2004. dzimšanas gads

 

S2; V2

1981. – 1995. dzimšanas gads

 

S3; V3

1966. – 1980. dzimšanas gads

 

S4; V4

1965. gadā dzimuši un vecāki