NOLIKUMS

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI

1.1. Popularizēt skriešanu kā pieejamu aktīvās atpūtas veidu Rīgā un Latvijā.
1.2. Palielināt sportiski aktīvo iedzīvotāju skaitu, iesaistot iedzīvotājus sportiskās brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs.
1.3. Veicināt iedzīvotāju patriotisma celšanu un vienotības sajūtas radīšanu caur kopīgi paveiktām aktivitātēm.
1.4. Noteikt labākos krosa skrējējus dažādās distancēs un vecuma grupās.

2. SACENSĪBU NORISES LAIKS, VIETA UN ORGANIZATORI

2.1. Sacensības notiek 2023. gada 1. oktobrī.

2.2. Sacensības organizē biedrība “Piedzīvojumu sacensību apvienība”. Kontaktinformācija: e-pasts: xrace@xrace.lv.

2.3. Sacensību norises plāns- skatīt te - https://lacplesukross.lv/informacija-dalibniekiem/programma-un-sacensibu-centrs/

3. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

3.1. Dalībnieku pienākums ir ievērot godīgas spēles („Fair play”) principus gan distances veikšanā, gan ekipējuma un citu neatļautu palīglīdzekļu izmantošanā.

3.2. Katrs sacensību dalībnieks pirms starta reģistrācijā ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar sacensību nolikumu un uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai.

3.3. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta pieteikuma anketu vai jābūt līdzi vecāku vai aizbildņu parakstītai atļaujai piedalīties sacensībās. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

3.4. Dalībnieka pienākums ir piedalīties sacensībās ar sacensību numuru, kas jāpiesprauž priekšpusē – krūšu un vēdera rajonā virs apģērba. Skrējiena laikā un finišā numuru nedrīkst aizsegt ar roku, tam jābūt redzamam visā sacensību laikā.

3.5. Distancē pavadītais laiks tiek fiksēts ar elektronisko čipu palīdzību, kas ir iestrādāti sacensību numurā. Sacensību numurs pēc skrējiena nav jāatdod.

3.6. Dalībniekiem aizliegts skrējienā izmantot skriešanas apavus, kam ir metāla radzes.

3.7. Dalībniekiem ir jāveic visi trasēs izvietotie šķēršļi. Neveicot kādu no šķēršļiem, dalībnieks tiek diskvalificēts. Pie katra no šķēršļiem būs sacensību tiesneši, kas fiksēs pārkāpumus un uzraudzīs pareizu šķēršļa veikšanu.

3.8. Dalībniekiem aizliegts distancē atstāj jebkāda veida atkritumus. Par meža piemēslošanu dalībniekam var tikt piešķirta diskvalifikācija.

3.9. Pretenzijas par rezultātiem tiek pieņemtas, iemaksājot 30 EUR. Pamatotu pretenziju gadījumā nauda tiek atgriezta. Protestu var iesniegt ne vēlāk kā stundu pēc sacensību finiša.

3.10. Sacensību laikā aizliegts pārkāpt sacensību tiesnešu un organizatoru norādījumus. Organizatori patur tiesības mainīt un labot šos noteikumus, kārtību un prasības jebkurā laikā pirms un sacensību laikā, par to paziņojot lapā www.lacplesukross.lv.

3.11. Piesakoties sacensībām dalībnieki apliecina, ka neiebilst Lāčplēšu krosa laikā uzņemto fotogrāfiju un video materiālu izmantošanai jebkādām Lāčplēšu krosa mārketinga un reklāmas aktivitātēm.

4. DISTANCES UN ŠĶĒRŠĻI

4.1. Sacensības notiek marķētā trasē – trase ir marķēta ar norobežojošo lenti un bultām, kas norāda skriešanas virzienu.

4.2. Trasē būs jāpārvar dabiski šķēršļi (piemēram, smilšu klajumi, saknes, meža reljefs) un mākslīgi šķēršļi. 

4.3. Dalībniekiem pieejamas 3 dažādas distances (garumi var būt norādīti aptuveni): 

  • Bruņinieku distance ~12km 
  • Lāčplēšu distance ~4km
  • Laimdotas distance ~0.3-0.7km

5. REĢISTRĀCIJA, DALĪBAS MAKSA UN APBALVOŠANA

5.1. Sacensībām var reģistrēties, aizpildot pieteikuma anketu mājas lapā www.lacplesukross.lv un apmaksājot dalību ar bankas maksājumu karti, kas reģistreta drošiem pirkumiem internetā vai ar pārskaitījumu. Pieteikšanās sacensībām notiek līdz 2022. gada 6.oktobrim pl. 23:59. 

5.2. Reģistrēties iespējams arī sacensību norises dienā sacensību centrā, apmaksu veicot ar bankas maksājumu karti vai citu elektroniskā norēķina veidu. Reģistrēto numuru daudzums sacensību centrā var būt ierobežots.

5.3. Dalības maksa tiek noteikta atkarībā no pieteikšanās laika un dalības maksas apmaksas veikšanas laika pirms sacensībām:

DISTANCE Līdz 21.08 22.08-04.09 05.09-02.10 03.10-08.10
Bērnu distance Bez maksas 2 3 5
Lāčplēšu 4km distance (2004. – 2015. dzimšanas gads) 3 5 8 10
Lāčplēšu 4km un Bruņinieku 12km distance 8 10 15 20
Distances / dalībnieka maiņa reģistrētam dalībniekam - - 5 5

Veicot reģistrāciju mājas lapā www.lacplesukross.lv/registracija dalības maksu var apmaksāt izmantojot maksājumu karti vai ar bankas tiešo maksājumu).

5.4. Sacensībās tiek nodrošināts dalībnieka numurs, rezultātu uzskaite, pirmā medicīniskā palīdzība sacensību norises vietā, trases un šķēršļu izveidošana, piemiņas medaļas visu distanču finišētājiem, elektronisks diploms par piedalīšanos, sacensību organizatoriskie izdevumi un balvas uzvarētājiem.

5.5. Ja dalībnieks nepiedalās vai neierodas uz sacensībām vai sacensības tiek atceltas nepārvaramas varas dēļ, tad dalības maksa netiek atgriezta.

5.6. Sacensību centrā būs pieejamas ģērbtuves sievietēm un vīriešiem, mantu glabātuve, iespēja iegādāties ēdienus un dzērienus, dažādas aktivitātes gan lieliem, gan maziem, kā arī fotostūris ar bruņiniekiem.

5.8. Visi sacensību dalībnieki pēc finiša saņem piemiņas medaļas ar pasākuma simboliku. Katrā no distancēm ar atbalstītāju balvām un diplomiem tiek apbalvoti trīs ātrākie dalībnieki katrā grupā.

5.9. Distances un dalībnieku grupas, kādās tiek apbalvoti ātrākie trīs dalībnieki ar atbalstītāju balvām un diplomu (pēc vecuma, kas sasniegts sacensību gadā):

Grupa

Grupa

Vecums

Bērnu ~ 0.3 km

Bērnu ~ 0.7 km

 

SB1; VB1

 

2018. gadā dzimuši un jaunāki (0-4 g.v.)

SB2; VB2

 

2017. – 2016. dzimšanas gads (5-6 g.v.)

 

SB3; VB3

2015. – 2014. dzimšanas gads (7-8 g.v.)

 

SB4; VB4

2013. – 2012. dzimšanas gads (9-10 g.v.)

  SB5; VB5 2011. – 2010. dzimšanas gads (11-12 g.v.)

Lāčplēšu 4 km

Bruņinieku 12 km

 
SL1; VL1   2008. – 2015. dzimšanas gads (7-14 g.v.)
SL2; VL2   2004. – 2007. dzimšanas gads (15-18 g.v.)

SL3; VL3

 

2003. – 1973. dzimšanas gads (19-49 g.v.)

SL4; VL4   1972. gadā dzimuši un vecāki (50+ g.v.)
     
  S1; V1 2004. – 2009. dzimšanas gads (13-18 g.v.)
  S2; V2 2003. – 1997. dzimšanas gads (19-25 g.v.)

 

S3; V3

1996. – 1983. dzimšanas gads (26-39 g.v.)

  S4; V4 1982. – 1973. dzimšanas gads (40-49 g.v.)

 

S5; V5

1972. gadā dzimuši un vecāki (50+ g.v.)

6. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

6.1. Datu pārzinis ir biedrība “Piedzīvojumu sacensību apvienība”.

6.2. Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savas personas datu apstrādei sacensību organizēšanas vajadzībām. Sacensību rezultātu nodrošināšanai ir nepieciešams norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimumu, dzimšanas datus un izvēlēto distanci.

6.3. Publiski redzamajā starta sarakstā un rezultātos ir redzams dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, dalībnieka grupa un komanda. Ja dalībnieks nevēlas tikt uzrādīts publiski redzamajos sarakstos, viņam par to jāinformē sacensību organizators rakstot uz e-pastu xrace@xrace.lv. Šajā gadījumā publiski redzamajos sarakstos dalībnieks tiks norādīts kā “Anonīms”. Anonīms dalībnieks nevar pretendēt un atsakās no jebkādām balvām, kas tiek pasniegtas sacensību dalībniekiem.

6.4. Jebkurā brīdī sacensību dalībniekam ir iespēja pieprasīt dzēst vai veikt labojumus savas personas datos.
Ja dalībnieks, piesakoties sacensībām, norāda savu e-pastu, tas tiek iekļauts dalībnieku datu bāzē ar nolūku informēt dalībnieku par jaunumiem vai izmaiņām sacensību informācijā, kā arī citās norisēs. No jaunumu saņemšanas jebkurā brīdī dalībniekam ir iespēja atrakstīties.