LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Šie lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) attiecas uz šo interneta tirdzniecības vietni (turpmāk – Vietne), un ir saistoši visām personām, kuras apmeklē un lieto Vietni (turpmāk – lietotāji).

Pirms uzsākat Vietnes lietošanu, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Noteikumiem. Vietnes lietošana ir uzskatāma par apstiprinājumu tam, ka Jūs esat pilnīgi iepazinies un piekrītat šiem Noteikumiem.

Vietnes izveides un uzturēšanas mērķis ir informēt lietotājus par biedrības "Piedzīvojumu sacensību apvienība", vienotais reģistrācijas Nr. 40008154479, juridiskā adrese: Miera iela 4-17, Ļaudona, LV-4862, Latvija (turpmāk – Pārdevējs) Vietnē izvietotu sacensībām un to dalības iegādes noteikumiem.

VIETNĒ IZVIETOTĀ INFORMĀCIJA

Pārdevējs negarantē, ka Vietnē izvietotā informācija vienmēr ir precīza un pilnīga, izņemot tā informācija, kas Vietnē tiek publiskota saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām vai izriet no Pārdevēja un lietotāju līgumiskajām attiecībām. Katram lietotājam ir pienākums patstāvīgi izvērtēt Vietnē izvietotās informācijas saturu un tās lietderību.

VIETNĒ IZMANTOTIE TERMINI

Vietnē izvietotajos dokumentos tiek izmantoti dažādi termini, atkarībā no konkrētā dokumenta satura un mērķa. Tā, piemēram:

Termins “Pircējs” – tiek izmantots distances pirkuma līgumā, lai apzīmētu fizisku vai juridisku personu, kas izdara pasūtījumu un veic preces iegādi Vietnē.

Termins “Pircējs (patērētājs)” – tiek izmantots distances pirkuma līgumā, lai apzīmētu personu, kas atbilstoši Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 1. panta trešajai daļai ir fiziska persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.

Termins “Pircējs (juridiska persona)” – tiek izmantots distances pirkuma līgumā, lai apzīmētu juridisku personu, kas savas saimnieciskās vai profesionālās darbības ietvaros izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci.

Termins “Pārzinis” – tiek izmantots privātuma politikā un sīkdatņu noteikumos, lai apzīmētu Pārdevēju kā personas datu pārzini saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un attiecīgajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem, kas regulē fizisku personu datu apstrādi.

Termins “lietotājs” – tiek izmantots šajos Noteikumos, privātuma politikā un sīkdatņu noteikumos, lai apzīmētu jebkuru personu, kas apmeklē un lieto Vietni, tai skaitā “Pircēju”.

REĢISTRĀCIJA

Lai varētu iegādāties Vietnē piedāvātās preces, lietotājs ir tiesīgs reģistrēties un izveidot savu personīgo kontu Vietnē (norādot: e-pasta adresi, lietotāja vārdu un izvēlēto paroli), kur var ievietot info par klienta kartēm un atlaidēm. Lietotājs ir tiesīgs veikt preces pasūtīšanu arī neveicot reģistrāciju Vietnē.

Pēc lietotāja vārda un paroles (turpmāk – piekļuves dati) izveidošanas un reģistrācijas veikšanas, lietotājs apņemas nodrošināt, ka tā piekļuves dati netiks atklāti trešajām personām. Piekļuves dati ir konfidenciāla informācija. Lietotājs ir atbildīgs par jebkuru veikto darbību Vietnē, kas veikta, izmantojot tā piekļuves datus. Ja Vietnē preci iegādājas trešā persona, izmantojot lietotāja piekļuves datus, Pārdevējs ir tiesīgs šo personu uzskatīt par lietotāju. Ja lietotājs pazaudē piekļuves datus, lietotājam ir nekavējoties jāinformē par to Pārdevējs pa tālruni vai e-pastu, kas norādīti Vietnē.

Veicot reģistrāciju vai pasūtot preci Vietnē, lietotājs dod tiesības Pārdevējam kā personas datu pārzinim atlasīt, uzkrāt, sistematizēt un izmantot visu to informāciju un datus, kurus lietotājs tieši vai netieši sniedzis Vietnē. 

Veicot reģistrāciju vai pasūtot preces Vietnē, lietotājs ir tiesīgs norādīt un sniegt savu piekrišanu par to, vai lietotājs vēlas saņemt ziņas par Vietnē pieejamām precēm, gaidāmajiem notikumiem, Pārdevēja mārketinga aktivitātēm, kampaņām un jaunumiem (turpmāk – reklāma). Ja lietotājs nevēlas saņemt reklāmu un par to ir informējis Pārdevēju, par to paziņojot Pārdevējam rakstveidā, izmantojot e-pasta adresi: xrace@xrace.lv, Pārdevējs nesūtīs lietotājam reklāmu. Taču neatkarīgi no tā, ka lietotājs ir norādījis, ka nevēlas saņemt reklāmas no Pārdevēja, Pārdevējs ir tiesīgs nosūtīt lietotājam uz tā e-pasta adresi svarīga rakstura informāciju, piemēram, informāciju, kas saistīta ar lietotāja (vai komersanta, kura vārdā rīkojas lietotājs) līgumsaistību izpildi.

Ja lietotājs vēlas dzēst tā personīgo profilu Vietnē, lietotājs par to informē Pārdevēju, nosūtot rakstveida paziņojumu uz Pārdevēja e-pasta adresi: xrace@xrace.lv, vai izdarot to savā profilā.

PASŪTĪJUMA NOFORMĒŠANA

Pircējs izvēlas dalību pasākumā, iepazīstoties ar tās aprakstu, raksturojumu, galvenajām īpašībām un cenu, kā arī novērtējot tās derīgumu un atbilstību savām vajadzībām.

Pircējs, apstiprinot dalības iegādi, aizpilda pasūtījuma formu, tajā norādot:

precīzu informāciju par sevi (vārdu, uzvārdu, kontakttālruni, e-pasta adresi);

izvēlēto maksājuma veidu;

Pircējs ir atbildīgs par precīzu pasūtījuma formas aizpildīšanu un korektu datu uzrādīšanu. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajai personai tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizu piegādes adresi vai nepilnīgus datus.

Saņemot Pircēja pasūtījumu, Pārdevējs nosūta Pircējam pasūtījuma apstiprinājumu e-pasta veidā. Ja Pircējs nesaņem apstiprinošu e-pastu no Pārdevēja, tad Pircēja pasūtījums nav pieņemts un šis Līgums nav stājies spēkā.

NORĒĶINA KĀRTĪBA

Pircējam ir pienākums noteiktajā kārtībā un termiņā samaksāt par dalību.

Pircējs veic samaksu par dalību saskaņā ar Pircēja Vietnē izvēlēto maksājuma veidu.

Samaksa par dalību uzskatāma par veiktu brīdī, kad Pārdevējs ir saņēmis maksājuma summu pilnā apmērā.

VIETNES VIDES MAINĪŠANA

Pārdevējs ir tiesīgs pārtraukt Vietnes vai tās atsevišķu sadaļu darbību, ja tas nepieciešams Vietnes pilnveides vai modernizēšanas darbiem, vai citu iemeslu dēļ.

LIETOŠANAS TIESĪBU IEROBEŽOŠANA

Pārdevējam ir tiesības pēc saviem pamatotiem ieskatiem bez brīdinājuma ierobežot vai pārtraukt lietotāja pieeju Vietnei, ja Pārdevējs uzskata, ka lietotājs, izmantojot Vietni, var pārkāpt vai pārkāpj šos Noteikumus vai citus Vietnē izvietotos noteikumus, mēģina kaitēt Pārdevējam, Vietnes darbībai vai drošībai, vai trešajām personām.

ATBILDĪBA

Pārdevējs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas varētu rasties Vietnes vai tajā izvietotās informācijas izmantošanas rezultātā vai tādēļ, ka Vietnē piedāvātā prece, Vietne vai tās daļa jebkādu iemeslu dēļ nav pieejama vai Vietnes darbība ir bijusi traucēta vai pārtraukta.

Pārdevējs neatbild par pastāvīgu piekļūšanu Vietnei un iespēju to izmantot, ja lietotāja interneta pieslēguma pakalpojums vai izmantotā iekārta neatbilst Vietnes lietošanas tehniskajām prasībām.

Pārdevējs negarantē Vietnē norādīto preču pieejamību.

SAITES UZ CITĀM INTERNETA VIETNĒM

Vietne var saturēt saites uz trešo personu interneta vietnēm. Pārdevējs neuzņemas atbildību par trešo personu interneta vietņu saturu un tajā piedāvātajām precēm un/vai pakalpojumiem, kā arī par zaudējumiem vai kaitējumu, kas lietotājam radies to apmeklējuma rezultātā, izmantojot Vietnē izvietotās teksta saites.

INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS

Vietne ir Pārdevēja īpašums. Pārdevējam ir visas intelektuālā īpašuma tiesības, tajā skaitā autortiesības, preču zīmes un citas īpašuma tiesības saistībā ar Vietni vai tajā izvietoto informāciju, ja vien īpaši nav norādīts, ka šādas tiesības pieder citām personām. Bez attiecīgā intelektuālā īpašuma īpašnieka rakstveida piekrišanas ir aizliegta Vietnes satura un tajā izvietotās informācijas pavairošana, izplatīšana, pārveidošana, papildināšana vai reproducēšana. Vietni un tajā izvietoto informāciju nav atļauts izmantot citādi kā tikai personīgai lietošanai informatīvos nolūkos. Jebkuras Vietnē izvietotās informācijas citēšanas gadījumā atsauce uz autortiesību īpašnieku ir obligāta. Vietnē izvietoto preču zīmju, logotipu un attēlu izmantošana ir pieļaujama tikai ar Pārdevēja rakstveida piekrišanu.

PIEMĒROJAMIE NORMATĪVIE AKTI

Vietnes darbību regulē un šiem Noteikumiem ir piemērojami Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti. Jebkurš strīds, domstarpība, nesaskaņa vai prasība, kas rodas sakarā ar Vietnes lietošanu vai kas izriet no šiem Noteikumiem, tiks izšķirta Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

ATTEIKUMA TIESĪBAS

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos Nr.255 , „Noteikumi par distances līgumu”. Atteikuma tiesību izmantošana, punktā: 22.12. tiek noteikts, ka patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja - līgums noslēgts par izmitināšanas pakalpojumiem (izņemot līgumus par dzīvojamo telpu īri), preču pārvadāšanu, transportlīdzekļu īri, ēdināšanu vai izklaides pasākumiem, ja pakalpojuma sniedzējs apņemas sniegt pakalpojumu noteiktā dienā vai noteiktā laikposmā; , tāpēc lietotāja nopirktās dalības sacensībās netiek uzpirktas atpakaļ, izņemot gadījumus, kad ir paziņots savādāk.